Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

“Yhdessä vahvempaa Eurooppaa rakentamassa”− Saksa aloittaa EU:n neuvoston puheenjohtajana

Saksan EU-puheenjohtajuuden virallinen logo

Saksan EU-puheenjohtajuuden virallinen logo, © Saksan liittohallitus

10.09.2020 - Artikkelit

Saksa ottaa heinäkuun 1. päivänä hoitaakseen kiertävän EU:n neuvoston puheenjohtajuuden kuudeksi kuukaudeksi. Meidän tavoitteemme EU:lle: sisäinen solidaarisuus ja yhtenäisyys, toimintakyky ja suvereenius unionin ulkopuolella.

Saksa toimi EU:n neuvoston puheenjohtajana viimeksi vuonna 2007 ja ottaa tehtävän hoitaakseen nyt 13:nnen kerran. Puheenjohtajakauden aikana liittohallituksen edustajat johtavat kokouksia kaikilla neuvoston tasoilla EU:n ulkosuhteita lukuun ottamatta ja varmistavat EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa. Koronapandemian vuoksi Saksa haluaa tuoda keskiöön taloudellisen ja sosiaalisen jälleenrakentamisen ja samalla varustaa EU:ta paremmin sellaisten strategisesti tärkeiden tulevaisuuden haasteiden varalle kuin ilmastonmuutos, pakolaisuus ja maahanmuutto, oikeusvaltion puolustaminen ja digitalisaatio.

Ulkoministeri Heiko Maasille on selvää:

"Korona-pandemia on iskenyt joihinkin Euroopan unionin maihin muita kovemmin, mutta sen taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset vaikuttavat koko Eurooppaan. Siksi ulospääsy kriisistä onnistuu vain yhteistyötä tekemällä. Saksa haluaa EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona olla liikkeellepaneva voima ja sovittelija. Tehtävämme on rakentaa siltoja ja löytää ratkaisuja, jotka lopulta hyödyttävät kaikkia ihmisiä Euroopassa. Samalla kun olemme yhtenäisiä ja solidaarisia Euroopan sisällä, meidän tulee olla toimintakykyisiä ja suvereeneja muuhun maailmaan nähden. Emme halua olla ohjailtavana, haluamme kulkea omaa polkuamme ja kehittää geopoliittista suuntaamme."

Ohjelma perustuu siis seuraaviin pääperiaatteisiin:

  • kestävä selviytyminen koronakriisistä
  • vahvempi ja innovatiivisempi Eurooppa
  • oikeudenmukainen Eurooppa
  • kestävä Eurooppa
  • turvallisuuden ja yhteisten arvojen Eurooppa
  • vahva Eurooppa maailmassa.

Trio-puheenjohtajuus Portugalin ja Slovenian kanssa

Puheenjohtajavaltiona toimivat jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhminä niin sanottuina puheenjohtajakolmikkoina. Tämä järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2009 Lissabonin sopimuksella. Puheenjohtajakolmikko muotoilee pitkän aikavälin tavoitteet ja laatii yhteisen ohjelman niistä aiheista ja tärkeimmistä kysymyksistä, joita neuvosto käsittelee kunkin 18 kuukauden mittaisen ajanjakson aikana. Tämän ohjelman perusteella kukin kolmesta maasta laatii oman yksityiskohtaisemman kuuden kuukauden ohjelmansa. Saksa avaa uuden triopuheenjohtajuuden, jota Portugali ja Slovenia jatkavat vuoden 2021 puolella.

Puheenjohtajavaltion tehtävät

Puheenjohtajavaltion vastuulla on edistää neuvoston EU-lainsäädäntöä koskevia keskusteluja ja varmistaa EU:n asialistan jatkuvuus, lainsäädäntömenettelyjen asianmukainen kulku ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö. Näin tehdessään sen on toimittava rehellisenä ja puolueettomana sovittelijana.

Puheenjohtajavaltiolla on kaksi päätehtävää:

1. Neuvoston ja sen valmisteluelinten kokousten suunnittelu ja johtaminen

Puheenjohtajavaltio toimii puheenjohtajana neuvoston eri kokoonpanojen (ulkoasiainneuvostoa lukuun ottamatta) ja neuvoston valmistelevien elinten kokouksissa, joihin kuuluu pysyviä komiteoita, kuten pysyvien edustajien komitea (Coreper), sekä työryhmiä ja erityiskomiteoita.

Puheenjohtajavaltio varmistaa, että menettelyt toteutetaan asianmukaisesti ja että neuvoston työjärjestystä ja työmenetelmiä sovelletaan oikein.

Se järjestää myös erilaisia virallisia ja epävirallisia kokouksia Brysselissä ja kotimaassaan.

2. Neuvoston edustus muissa EU:n toimielimissä

Puheenjohtajavaltio edustaa neuvostoa suhteessa muihin EU:n toimielimiin, erityisesti komissioon ja Euroopan parlamenttiin. Sen tehtävänä on edistää yhteisymmärryksen syntymistä lainsäädäntöehdotuksista ns. trilogi-neuvotteluissa, epävirallisissa neuvotteluissa ja sovittelukomitean kokouksissa.

Puheenjohtajavaltio hoitaa tehtävänsä tiiviissä yhteistyössä seuraavien kanssa:

  • Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
  • Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Puheenjohtajamaa tukee näiden työtä, ja sille voidaan joskus antaa tehtäväksi hoitaa tiettyjä tehtäviä korkean edustajan puolesta, kuten ulkoasiainneuvoston edustaminen Euroopan parlamentissa tai ulkoasiainneuvoston kokousten johtaminen siltä osin kuin niissä keskustellaan yhteisistä kauppapoliittisista kysymyksistä.

sivun alkuun